Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Grantodawca, wybrana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) w celu realizacji Projektu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur”


ogłasza nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy

dla mikro i małych przedsiębiorców

 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Informacja o naborze


I. Instytucja organizująca nabór

Instytucją organizującą nabór jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

10-516 Olsztyn, Pl. gen Józefa Bema 3


II.
 Przedmiot naboru

Wnioski o grant składane w ramach naboru muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 1 oraz Regulaminu naboru wniosków o grant.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wynikłymi stąd zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, zostali bezpośrednio dotknięci tego skutkami. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.


III. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie grantu

O grant mogą ubiegać się wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy (zatrudniający do 49 pracowników) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, posiadający siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).

Wnioskodawcy oraz wnioski o grant muszą spełniać kryteria wyboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego dotyczącego finansowania kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami COVID-19 obowiązujące dla Poddziałania 1.3.5, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020, wskazane odpowiednio w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  


IV. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wniosków o grant w ramach naboru

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie grantów (alokacja) wynosi: 9.000.000,00 EUR co stanowi 39.528.900 PLN liczonych po kursie 4,3921.


V. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w formie grantu

Kwota dofinansowania (wnioskowana kwota grantu) obejmuje wyłącznie stawki jednostkowe. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego i liczby miesięcy równej 3:

Stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego przez jeden miesiąc obliczana jest według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

Stawka jednostkowa= 7 845,11 zł x √FTE

gdzie:

FTE – zatrudnienie w firmie na dzień składania wniosku o grant w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zastosować zaokrąglania do pełnych etatów w dół, np. jeśli Wnioskodawca posiada 7,8 etatów, to we wniosku należy wskazać 7 etatów. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest według wzoru:

Kwota dofinansowania =7 845,11 zł x √FTE x 3

gdzie:

3 – maksymalna liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia

FTE – zatrudnienie w firmie na dzień składania wniosku o grant w przeliczeniu na pełne etaty. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, jak również samozatrudnionych.


VI. Termin, miejsce i forma składania wniosku o grant

Wnioski o grant mogą być składane w naborze otwartym, w terminie od 30.09.2020 r. (od godziny 08:00:00) w trybie naboru ciągłego, do momentu osiągnięcia wartości 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w formie grantów w złożonych wnioskach. Informacja o zamknięciu naboru w związku z przekroczeniem powyższej kwoty zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie www.wmarr.olsztyn.pl

Wniosek o grant należy przygotować w postaci elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o grant. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią Wniosku o grant i nie będą podlegać ocenie.

Generator wniosków o grant zostanie uruchomiony z dniem 30.09.2020 r. o godzinie 8.00.00 (zgodnie z oficjalnym polskim czasem urzędowym) pod linkiem https://granty.wmarr.olsztyn.pl.

Stosowna informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl

Uwaga! Wypełnienie wniosku w Generatorze Wniosków o grant będzie możliwe w momencie uruchomienia naboru. Nie ma możliwości uprzedniego wypełniania wniosku.

Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek o grant. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o grant, ocenie będzie podlegał wniosek o grant złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski o grant zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny.


VII. Sposób i miejsce udostępnienia Regulaminu naboru

Szczegółowe informacje o naborze zostały umieszczone na stronie www.wmarr.olsztyn.pl w zakładce RPO WIM 2014-2020/Granty-kapitał obrotowy.


VIII. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela:

Punkt informacyjny działający w strukturach Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (parter budynku, pok. nr 12), tel. 89 521-12-54 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, e-mail: piwmarr@wmarrr.olsztyn.pl

Link do strony naboru

Pytania i odpowiedzi

powrót

KALENDARZ WYDARZEŃ

PRZYDATNE LINKI

EEN Olsztyn 2023
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.